تجیزات تامین شده
نام کارفرما
Level Gauge (IGEMA)
   شرکت پتروشیمی شازند اراک
Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Level Switch (E+H)
   شرکت مواد نسوز ایران
Mass Flow meter (E+H)
   شرکت کیمیاگران امروز
Batch Controller (IBS)
   شرکت پتروشیمی شازند اراک
Telemetry System, Control Cabimet, HMI Deseign
   نیروگاه شهید مفتح همدان
Tank Gauging System (E+H)
   شرکت هرمز انرژی
:لیست برخی از شرکت هایی که مدیران این شرکت برای آنها تامین تجهیزات  کرده اند